Inventive
ul. Rynek 18
43-190 Mikołów
tel. 502 780 902
e-mail: kancelaria@iinventive.pl
A A A

Ewidencja podatkowa

Naszym Klientom oferujemy usługowe prowadzenie ewidencji ryczałtowych.

Cena: od 100zł (z podatkiem VAT)

 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez podatników, wykrywanych w czasie kontroli przez organy skarbowe, jest brak ewidencji podatkowej. Obowiązek posiadania tego typu dokumentacji jest niezwykle ważnym elementem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która zdecydowała się być płatnikiem VAT, podatku od towarów i usług.

Jako profesjonalne biuro rachunkowe z siedzibą na terenie miasta Mikołów, poza szeroką gamą usług związanych z obsługą kadrową i księgowością, wszystkim naszym klientom proponujemy kompleksowe prowadzenie ewidencji podatkowych.

W przepisach regulujących zasady rozliczeń podatku dochodowego przewiduje się następujące rodzaje ewidencji:

 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencję przychodów.

Kancelaria Podatkowa INVENTIVE prowadzi wszystkie wyżej wymienione rodzaje ewidencji, a także świadczy fachową pomoc w wyborze kryteriów pozwalających na wybór optymalnego rozwiązania dla danego podatnika.

Oferta naszego biura rachunkowego to kompleksowa księgowość i obsługa kadrowa, w ramach której możemy zaproponować:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • przygotowywanie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Jak wybrać właściwy rodzaj ewidencji podatkowej?

Zarówno podatnik rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak również ten, który zdecyduje się na jej kontynuację, musi wybrać odpowiedni rodzaj ewidencji podatkowej. Jest to szczególnie istotne dla małych podatników będących osobami fizycznymi bądź funkcjonujących w ramach spółek cywilnych i jawnych, ponieważ dla nich jest przewidywana największa różnorodność w zakresie możliwych rozwiązań.

Ewidencja podatkowa jest w dużej mierze uzależniona od wybranej formy opodatkowania. Osoby fizyczne, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi wybrać dwie formy opodatkowania: podatek progresywny oraz podatek liniowy (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.). Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, można wybrać takie formy opodatkowania, jak karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby, które zdecydują się na wybór opodatkowania z dochodów działalności gospodarczej podatkiem progresywnym według skali podatkowej i podatkiem liniowym, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Ewidencja przychodów – kto jest zobowiązany do jej prowadzenia?

Kancelaria Podatkowa INVENTIVE oferuje usługowe prowadzenie ewidencji ryczałtowych. Do posiadania tego typu dokumentacji jest zobowiązany każdy podatnik, który dokona wyboru zapłaty podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Taka ewidencja podatkowa może zostać wybrana wyłącznie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bądź spółki cywilne/jawne osób fizycznych.

W ramach świadczonych usług, Kancelaria Podatkowa INVENTIVE zapewnia fachową pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na wybór zapłaty podatku w formie ryczałtu i będącym zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji przychodu jako głównej formy księgowości.

Oferowana przez nasze biuro rachunkowe ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje:

 • zapis przychodów w formie ewidencji sprzedaży,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
 • przygotowywanie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupów VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych,
 • realizację przelewów do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • archiwizowanie dokumentów.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Poza dokumentowaniem przychodów, specjalnością kancelarii podatkowej INVENTIVE jest także prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Obowiązek posiadania tego typu dokumentacji nakłada ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Specjaliści z naszego biura rachunkowego rzetelnie i fachowo poprowadzą dla Państwa ewidencję środków trwałych i wyposażenia, zawierającą między innymi takie dane, jak:

 • datę nabycia wyposażenia,
 • numer faktury/rachunku,
 • datę przyjęcia do użytkowania,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • cenę zakupu lub wytworzenia wyposażenia,
 • datę likwidacji wraz z przyczyną bądź datą zbycia.

Tylko rzetelnie i fachowo prowadzona ewidencja podatkowa determinuje właściwe określenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie, kwoty podatku. Ewidencje, którymi zajmuje się nasze biuro rachunkowe w Mikołowie, mogą stanowić również dowód w postępowaniach sądowych i podatkowych.

Kancelaria Podatkowa INVENTIVE to kompleksowa księgowość, obsługa kadrowa oraz ewidencje podatkowe na najwyższym poziomie.